Disclaimer Johns RijopleidingDISCLAIMER & PRIVACY POLICY JOHNS RIJOPLEIDING

Deze disclaimer geldt voor de gehele website van Johns Rijopleiding, hierna te noemen johnsrijopleiding.nl

1. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De vermelde informatie op pagina's van de internetsites van johnsrijopleiding.nl zijn van algemene aard en zijn niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. (Aan-) biedingen van johnsrijopleiding.nl zijn geheel vrijblijvend zolang deze niet door partijen schriftelijk bekrachtigd en ondertekend zijn. De informatie die u op de website aantreft is met uiterste zorg samengesteld, toch aanvaarden wij over de juistheid van de verstrekte informatie op onze internetsite geen enkele aansprakelijkheid. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich toch voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop. Johnsrijopleiding.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens van deze site afkomstig kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Copyright johnsrijopleiding.nl 2015, alle rechten zijn voorbehouden aan johnsrijopleiding.nl en haar vertegenwoordigers.

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Johnsrijopleiding.nl geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

3. Privacy Beleid

De johnsrijopleiding.nl website kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en te uwer informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van johnsrijopleiding.nl.

Johnsrijopleiding.nl heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacy maatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van johnsrijopleiding.nl. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacy beleid van johnsrijopleiding.nl. We raden u aan het privacy beleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan johnsrijopleiding.nl. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacy beleid van het andere bedrijf.

4. Pagina's opvragen

Welke informatie johnsrijopleiding.nl van u verzamelt, hangt af van wat u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van johnsrijopleiding.nl worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.

5. Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of instelling.

Via de website van johnsrijopleiding.nl is het mogelijk om een gratis adviesgesprek aan te vragen. Dit adviesgesprek is van commerciële en algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Johnsrijopleiding.nl geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van het adviesgesprek kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Johnsrijopleiding.nl sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van johnsrijopleiding.nl geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend en met het bezoek van de website(s), het adviesgesprek, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

6. Koppelingen naar websites die niet van johnsrijopleiding.nl zijn

Pagina’s van de johnsrijopleiding.nl website kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Johnsrijopleiding.nl heeft geen zeggenschap over die sites. Johnsrijopleiding.nl is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

7. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan johnsrijopleiding.nl, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van johnsrijopleiding.nl te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

8. Misbruik

Johnsrijopleiding.nl zal haar rechten, daar waar zij dat opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Johnsrijopleiding.nl behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan johnsrijopleiding.nl de toegang tot de webpagina monitoren. Johnsrijopleiding.nl zal bij het bezoek en het gebruik van de site, iedere bezoeker monitoren teneinde het internetgedrag, de duur van het bezoek, en het IP adres van de bezoeker vast te leggen.

9. Toepasselijkheid

Door de johnsrijopleiding.nl website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de johnsrijopleiding.nl website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.